HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


Để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi sử dụng hệ thống hỗ trợ khách hàng "Vé hỗ trợ". Mỗi yêu cầu hỗ trợ được chỉ định một ID duy nhất mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trực tuyến. Hệ thống này cung cấp đầy đủ và chi tiết tài liệu lưu trữ và lịch sử về tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn.
Địa chỉ email hợp lệ là bắt buộc để gửi một vé hỗ trợ.

Tạo hỗ trợ mới

Xin vui lòng cung cấp chi tiết thông tin nhiều hơn để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất. Để cập nhật hỗ trợ trước trước, xin vui lòng đăng nhập.
Tạo hỗ trợ mới

Kiểm tra tình trạng Yêu cầu

Chúng tôi cung cấp lưu trữ và lịch sử của tất cả các hỗ trợ hiện tại và trước đây của bạn đã yêu cầu với các kết quả trả lời.
Kiểm tra tình trạng Yêu cầu

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!